Mim Gavel


Leg. Psykolog

Mim Gavel är leg psykolog och psykoterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa hos såväl vuxna som barn och ungdomar. Till Mim kan du komma när du behöver stöd och hjälp för att förebygga psykisk ohälsa och för att få balans i tillvaron.

Jag tog sin psykologexamen 2008 och arbetar med psykologisk behandling, coachsamtal och stöd med fokus på HElhetsperspektivet för psykisk hälsa. Jag arbetar huvudsakligen med KBT och använder sig även av andra metoder i samtalen som schematerapi, anknytningsteori och existentiell psykoterapi samt mindfulness för en ökad känsla av medveten närvaro i nuet.

I mitt arbete och i mötet med klienter ser jag det som mycket viktigt att få en tydlig bild och förståelse för klientens problematik, upplevelserna av den (det vill säga tankar, känslor och beteenden kopplat till problemet) och att vi tillsammans kommer fram till ett tydligt mål med samtalsbehandlingen.